top of page

個人簡介

個人簡介.jpg

佘達明醫生 老人科專科醫生

佘達明醫生是香港註冊的老人科專科醫生,提供頭暈、中風、柏金遜症、老人痴呆症等老人科專科醫療資訊。

學歷:

 

  • 香港中文大學內外全科醫學士

  • 香港內科醫學院院士

  • 英國皇家內科醫學院院士

  • 香港醫學專科學院院士﹝內科﹞

  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士

任展鵬醫生 老人科專科醫生

任展鵬醫生是香港註冊的老人科專科醫生,提供頭暈、中風、柏金遜症、老人痴呆症等老人科專科醫療資訊。

學歷:

 

  • 香港中文大學內外全科醫學士

  • 香港內科醫學院院士

  • 英國皇家內科醫學院院士

  • 香港醫學專科學院院士﹝內科﹞

  • 香港中文大學醫療管理學理學碩士

bottom of page